—————————————————————————————————————-

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับภาครัฐ

(Data Governance and PDPA)

รหัสวิชาวิชาวันที่เปิดราคา
DGA205กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล (Data Governance Framework for Digital Executives)รุ่นที่ 1: 6 – 7
มิถุนายน 2567
7,700.-
DGA303หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Data Governance)รุ่นที่ 1: 2 – 4
กันยายน 2567

รุ่นที่ 2: 9 – 11
กันยายน 2567

รุ่นที่ 3: 23 – 25
กันยายน 2567
9,300.-
DGA204หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Officer)N/A7,500.-
DGA206หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executives)N/A6,500.-

————————————————————————————

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับภาครัฐ

(Data Analytics and Software Development)

รหัสชื่อรายวิชาวันที่ราคา
DGA304การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Executives)N/A7,700.-
DGA305การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)N/A6,800.-
DGA306เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)N/A15,000.-
DGA308การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development)N/A12,000.-

————————————————————————————

กลุ่มวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคคลกรภาครัฐ (Cyber Security)

รหัสชื่อรายวิชาวันที่ราคา
DGA104หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cyber Security)N/A6,500.-
DGA203หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (Cyber Security for Executives)N/A7,000.-
DGA309หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cyber Security for Technologist)N/A15,500.-

—————————————————————————————————————-

กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรและการบริหารโครงการสำหรับภาครัฐ

(Organization and Project Management)

รหัสชื่อรายวิชาวันที่ราคา
DGA501การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับสู่องค์กรดิจิทัล (Strategic Program Management)N/A6,800.-
DGA502หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล (Project Management)N/A12,000.-
DGA701การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)N/A10,700.-