DGA305

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Analytics and Data Visualization)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis)
  • เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์
  • เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights)
  • เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลและแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่TBA
ผู้สอนผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.วิเขียร บุญญะประภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าลงทะเบียน6,800 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 2 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามคุณไชยวัฒน์ จิรกิจไพบูลย์
เบอร์โทร 097-1135975
sotarat.tha@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กำหนดการ

เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
09.00 -12.00แนะนำวิทยาการข้อมูล– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
– ทำความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ
– กรณีศึกษาตัวอย่าง
– การแบ่งประเภทข้อมูล
 การจัดเตรียมข้อมูล– การนำเข้าข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลอย่างง่าย การรวมข้อมูล
– การคัดเลือกข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
13.00 -16.00การวิเคราะห์ข้อมูล– Exploring Single Variable Data Analytics: ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 1 ตัวแปรตามหลักสถิติเบื้องต้น
– Central Tendency
– Spread
– Histograms
– Box Plots
– Bar Charts / Histograms
– Exploring Data Analytics with Multiple Variables: ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป และสร้างกราฟ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
– Cross Tabulation / Contingency
– TablesData Aggregation and Group Operations
– Box Plots
– Bar Charts
– Pearson’s Correlation Coefficients
 วันที่ 2
09.00 -12.00การนำเสนอข้อมูล– การสร้างแดชบอร์ดเบื้องต้น
– แนะนำการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) และ การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling)
– การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่
13.00 -16.00การนำเสนอข้อมูลขั้นสูง– การสร้างแดชบอร์ดแบบมีปฏิสัมพันธ์
– การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล
– การสร้างสูตรคำนวณ การปรับแต่งการแสดงผลการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering)
– การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ (Forecasting modeling)
– การนำเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติ

หรือสามารถชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)