DGA104

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

(Cyber Security)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
  • เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

วันที่TBA
ผู้สอนรศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ดลวรา คุณะดิลก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าลงทะเบียน6,500 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40 คน จํานวน 2 วัน
(วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์
เบอร์โทร 082-4981177
ict@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
09.00 -12.00ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐ  พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์
 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กรการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Zero Trustแนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust ระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่การติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายในทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน และมีการวางมาตรการควบคุมโดยรอบข้อมูลหรือทรัพย์สินสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดและบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด
13.00-16.00เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์(Cyber Security Awareness) รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security)
 วันที่ 2
09.00 -12.00การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
13.00-16.00การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตัวอย่างการประเมิน- การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 กิจกรรมปฏิบัติ การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013