DGA304

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

(Data Analytics for Executives)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความเข้าใจภาพรวมการจัดการข้อมูล ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลในองค์กร
  • เพื่อให้สามารถวินิจฉัยเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติและเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ในการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจจากข้อมูลได้
  • เพื่อให้สามารถตีความผลลัพธ์จากแบบจำลองและนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • เพื่อให้สามารถวางแผน เลือกใช้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการดำเนินงาน สำหรับองค์กร
  • เพื่อให้มีความตระหนักรู้กฎหมายและความสำคัญในการจัดการข้อมูลในยุคสังคมดิจิทัล

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล โดยสามารถนำเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี และ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เข้ามาช่วยวิเคราะห์ ทิศทางและประเมินแนวโน้มเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายการทำงานการวางแผนนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณ ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการ ใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

วันที่ TBA
ผู้สอนผศ.ดร. นริศ หนูหอม
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าลงทะเบียน7,700
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จํานวน 2 วัน
(วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามคุณพลอยไพลิน เพชรแอน
เบอร์โทร  084-5369536
ploypailin.pet@mahidol.ac.th
สถานที่kx knowledge xchange BTS วงเวียนใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กำหนดการ

เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
09.00 -12.00ภาพรวมการจัดการข้อมูล ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลในองค์กร– ความสำคัญของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล และประเภทของ
– ข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
– การจัดการข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี On-Premises และ On-Cloud
– ตัวอย่างองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร
 กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล– เรียนรู้ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Level)
– เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
13.00 -16.00กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล– เรียนรู้หลักสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรทั้งหมดจากตัวอย่างข้อมูล การกระจายตัวของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล การวิเคราห์การถดถอยเชิงเส้น
– ความหมายการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ รวมถึงการนำการเรียนรู้ของเครื่องไปประยุกต์กับข้อมูล
 วันที่สอ
09.00 -12.00การเลือกใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานสำหรับองค์กร– การทำความเข้าใจปัญหาและความ ต้องการขององค์กร
– กำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล
– การเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
– การเลือกใช้ข้อมูลและการเลือกเทคนิควิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล
– การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ
– กรณีศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สำหรับองค์กร
13.00 -16.00การตีความข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่ได้ และการนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงาน– การตีความข้อมูลจากแผนภาพ (Data Visualization)
– การตีความผลลัพธ์จากแบบจำลอง
– การนำเสนอสารสนเทศ (ผลลัพธ์) จากการวิเคราะห์เพื่อสื่อสารให้กับหน่วยงาน
– กรณีศึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร
 กฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยง จากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล– พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
– หลักการธรรมาภิบาลข้อมูล เบื้องต้น
– ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร

หรือสามารถชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)