DGA309

หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

(Cybersecurity for Technologist)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย
  • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework
  • เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ตามหลักการ
  • เพื่อให้มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงดิจิทัลในองค์กรได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เน้นให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นปัญหาในการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญ คือ Identity, Protect, Detect, Response และ Recovery สำหรับช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเข้าใจในกระบวนการในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าใจในกระบวนการจะทำให้เกิดการวางแผนที่ดีและยั่งยืนในการรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้นำความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565
ผู้สอนดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าลงทะเบียน13,000 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น จํานวน 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์
เบอร์โทร   0824981177
ict@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กำหนดการ

เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
09.00 -12.00ภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Overview)  – Security Awareness การรู้เท่าทันการโจมตีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเรีนรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามไซเบอร์
– Security Trend แนวโน้มของภัยคุกคามต่าง ๆ แนวโน้มของความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์
– Information security Concept: CIA แนวคิดพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Laws and Regulation)– พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560
– พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– กรณีศึกษาที่เกี่วข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
13.00-16.00การระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Identify)– กรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และหลักการสำคัญของ NIST Cybersecurity Framework
– หลักการของ Information Security Management System
– การศึกษาทำความเขา้ใจบริบท ทรัพยากรและกิจกรรมงานสำคัญเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อระบบ ทรัพย์สิน ข้อมูล และขีดความสามารถ
– Identity: Assessment and Auditing แนวทางและกรอบในการการประเมินองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) หรือจุดอ่อนของกระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรตัวอย่าง
 วันที่ 2
09.00 -12.00การป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Protection)  – หลักการของสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
– การศึกษาแนวทางการจัดทำและดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
– การศึกษากรอบงานความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ (Cybersecurity framework)
– Protection: Security Design Principles ความรู้พื้นฐานและแนวทางการออกแบบระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการเลือกใช้วิธีการ ระบบหรือเทคโนโลยีเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร
13.00-16.00การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Detection)– เรียนรู้การจัดทำและดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจหาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
– Detection: Security Monitoring
– เรียนรู้แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบ
– แนวทางการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนเพื่อสนับสนุนการทำงาน
 วันที่ 3
09.00 -16.00การรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Response) – เรียนรู้การจัดทำและดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจพบ ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การสื่อสาร การวิเคราะห์ การลดความเสี่ยง และการปรับปรุง
– เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ “Incident Response”
– กรณีศึกษาของการจัดทำแผนการตอบสนองภัยคุกคาม (Incident Response Plan) ในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
– กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำแผนการตอบสนองภัย
– แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในกรณีดังต่อไปนี้
▪ Personal Data Breach Incidents
▪ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจหรือแผน BCP: Business Continuity Plan และแผนการกอบกู้ระบบหรือ DRP: Disaster Recovery Plan วันที่ 4
09.00 -16.00การกู้คืนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Recovery)– เรียนรู้การกู้คืนระบบในกรณีเกิดการโจมตี การกู้คืนข้อมูล เรียนรู้ในวิธีการและแนวทางในการกู้คืนระบบให้กลับสู่สภาวะปกติและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
– กรณีศึกษาและตัวอย่างของการกู้คืนระบบ(Recovery) ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์
 วันที่ 5
09.00 -16.00การซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Incident Drill)  Incident Drill การจำลอง Cyber Attack เพื่อให้องค์กรสามารถซ้อมรับมือกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมและได้ลองปฏิบัติจริง