DGA502

หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล

(Project Management)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล
  • เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017)
  • เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ
  • เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารโครงการดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) แบ่งเป็น 10 องค์ความรู้ ได้แก่ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานสามารถบริหารโครงการดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการปรับประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ในโครงการและกรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่TBA
ผู้สอนอาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าลงทะเบียน12,000 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 2 รุ่น จํานวน 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
เบอร์โทร 089-5262525
rojjalak.chu@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กำหนดการ

เวลาหัวข้อเนื้อหา
วันที่ 1
9.00 – 12.00ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมและกรอบการทำงาน ด้านการบริหารโครงการดิจิทัล (Digital Project Management Overview and Framework)การบริหารโครงการดิจิทัลและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Project Management and Information Technology Context)– การกำหนดทิศทาง นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ดิจิทัล
– การออกแบบองค์กรดิจิทัล
– การกำหนดเป้าประสงค์ และศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการดจิทัล
– การจัดเตรียมทรัพยากร
– บริบทของโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ
– ขั้นตอนและวงจรชีวิตของโครงการ ดิจิทัล
– วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
– การบริหารกลมกระบวนการโครงการ ดิจิทัล (Digital Project Management Process Groups)
– การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการเลอก โครงการดิจิทัล
– การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)
– การวางแผนบรหารโครงการดิจิทัล
– การดำเนินงานโครงการดิจิทัล
– การติดตามและควบคุมโครงการดจิทัล
–  การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดิจิทัล
– การปิดโครงการดิจิทัล
13.00 – 16.00การบริหารการบูรณาการโครงการดิจิทัล (Digital Project Integration Management)– การบริหารกลมกระบวนการโครงการ ดิจิทัล (Digital Project Management Process Groups)
– การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการลือกโครงการดิจิทัล
– การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter)
– การวางแผนบรหารโครงการดิจิทัล
– การดำเนินงานโครงการดิจิทัล
– การติดตามและควบคุมโครงการดจิทัล
–  การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการดิจิทัล
– การปิดโครงการดิจิทัล
วันที่ 2
9.00 – 12.00การบริหารขอบเขตโครงการดิจิทัล (Digital Project Scope Management)การบริหารเวลาโครงการดิจิทัล (Digital Project Schedule Management)– การวางแผนขอบเขต
– การกำหนดขอบเขต และข้อกำหนด ขอบเขต (Statement of Work / Terms of Reference)
– การสร้างโครงสร้างจำแนกงาน (Work Breakdown Structure)
– การจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์และ ขอบเขต (Vision and Scope Document)
– การตรวจสอบขอบเขต
– การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
– ความหมายของการบริหารเวลา
– การวางแผนและกำหนดกิจกรรม
– การเรียงลำดับกิจกรรม
– การประมาณการทรัพยากรกิจกรรม
–  การประมาณการช่วงระยะเวลา กิจกรรม
– การพัฒนาตารางเวลา แผนภูมิแกนต์วิธีเส้นทางวิกฤตการจัดตารางเวลาห่วงโซ่วิกฤตเทคนิคการทบทวนและการ ประเมินผลการทำงาน (Program Evaluation and Review Technique)
– การติดตามและควบคุมตารางเวลา
13.00 – 16.00การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล (Digital Project Cost Management)การบริหารคุณภาพโครงการดิจิทัล (Digital Project Quality Management)  – การวางแผนบริหารค่าใช้จ่าย
– การประมาณการค่าใช้จ่าย เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการ ประมาณการค่าใช้จ่ายตัวอย่างการประมาณการ ค่าใช้จ่าย
– การจัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่าย โครงการดิจิทัล การควบคุมค่าใช้จ่ายการวางแผนและจัดทำแผนควบคุม คุณภาพโครงการดิจิทัล
– การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
– การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
–  เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการ ควบคุมคุณภาพ
– มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพ ซอฟต์แวร์
– ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถ แบบบูรณาการ (Capability Maturity Model Integration)
– มาตรฐาน ISO/IEC 29110 Software Engineering
– Lifecycle Profiles for Very Small Entities
–  การปรับปรุงคุณภาพโครงการดิจิทัล
วันที่ 3
9.00 – 12.00การบริหารทรัพยากรโครงการดิจิทัล (Digital Project Resource Management)การบริหารการสื่อสารโครงการดิจิทัล (Digital Project Communications Management)– ความหมายของการบริหารทรัพยากร
– การวางแผนทรัพยากร
– การคัดเลือกสมาชิกทีมงาน
– การพัฒนาทีมงาน
– การบริหารทีมงาน
– การควบคุมทรัพยากร
– ความหมายของการบริหารการสื่อสาร
– การวางแผนบรหารการสื่อสาร
– การกระจายสารสนเทศ
– การรายงานการปฏิบัติงาน
–  การบริหารผมีส่วนได้ส่วนเสีย
–  ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการ สื่อสารโครงการดิจิทัลให้ดีขึ้น
13.00 – 16.00การบริหารความเสี่ยงโครงการดิจิทัล (Digital Project Risk Management)การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดิจิทัล (Digital Project Procurement Management)การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการดิจิทัล (Digital Project Stakeholder Management)– ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
– การวางแผนบรหารความเสยง
– การระบุความเสี่ยง
– การวิเคราะห์ความเสยงเชิงคุณภาพ
– การวิเคราะห์ความเสยงเชิงปริมาณ
– การตอบสนองความเสยง
– การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
– ความหมายของการบริหารการจัดซื้อ จัดจ้าง
– การวางแผนการซื้อและการได้มา
– การวางแผนการทำสัญญา
– การร้องขอคำตอบจากผู้ขาย
– การเลือกผู้ขาย
– การบริหารสญญา
– การติดตามและควบคุมการจัดซื้อจัด จ้าง
– การปิดสัญญา
– ความสำคัญของการบริหารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย – การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้าง ทะเบียนผมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Register) และ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
–  การวางแผนความผูกพันของผู้มีสวนได้ ส่วนเสีย
–  การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
–  การติดตามความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
วันที่ 4
9.00 – 12.00การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการดิจิทัล (Digital Project Change Management)การตรวจรับ ติดตั้งระบบ ปิด และประเมิน โครงการดิจิทัล (Digital Project Delivery, Implementation, Closure, and Evaluation)–  ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
– การวางแผนการบริหารการ เปลี่ยนแปลง
– การจัดการกับความขัดแย้งและการ ต่อต้าน
– การตรวจรับโครงการดิจิทัล
– การติดตั้งระบบสารสนเทศ
– การปิดโครงการดิจิทัล
– การประเมินโครงการดิจิทัล
13.00 – 16.00Best Practice Case Studiesกิจกรรมระดมสมองการบริหารโครงการ และตัวอย่างกรณีศึกษา ภาครัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือสามารถชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)