DGA501

การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับสู่องค์กรดิจิทัล

(Strategic Program Management)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในปัจจุบันสู่การปรับเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคตได้
  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหาร โครงการในการปรับสู่องค์กรดิจิทัลได้
  • เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ในการบริหารและจัดการแผนงานของกลุ่มโครงการดิจิทัลได้
  • เพื่อให้สามารถอภิปรายกลยุทธ์และกลวิธีของหน่วยงานในการดำเนินแผนงานเชิงกลยุทธ์ ให้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ Digital Transformation Reference Model สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ และช่องว่าง (Gap Analysis) ขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคต ตระหนักถึงการกำหนดเป้าหมาย และนำเสนอแนวทาง ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการดิจิทัล การเปรียบเทียบและพิจารณาการจัดการทรัพยากร อย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์จากกรณีศึกษาในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่TBA
ผู้สอนผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
ค่าลงทะเบียน6,800 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 2 รุ่น จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
เบอร์โทร   089-526252
rojjalak.chu@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

กำหนดการ

เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
9.00 – 12.00การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรดิจิทัล– กระบวนการสำคัญเพื่อปรับตัวสู่งองค์กร ดิจิทัล
– สถานะปัจจุบัน ปัญหา และทิศทางการ นำไปสู่องค์กรเป้าหมาย
– Digital Transformation Reference Model จาก As Is ไปสู่ To be
– ความสำคัญของ Gap Analysis และTransformation Plan
– กลยุทธ์ และแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจองค์กร สำหรับการ เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
13.00 – 16.00ขั้นเตรียมการเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัล  – การวิเคราะห์แผนการลงทุน และแผนการ สนับสนุนทรัพยากร
– ปัจจัยในการจัดลำดับโครงการแผนงาน ด้วยเครื่องมือสำหรบการประเมินกลุ่ม โครงการ
– การวางแผนเชิงกลุยุทธ์จากลักษณะของ โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของโครงการและการเลือกใช้ทรัพยากรในแต่ละโครงการให้สอดคล้อง
 วันที่ 2
9.00 – 12.00กลยุทธ์การบริหารและควบคุมแผนงานของ กลุ่มโครงการ– การวิเคราะห์ความเสยงของแต่ละ โครงการ และกลยุทธ์การบรหารความเสี่ยง
– เครื่องมือ และกระบวนการควบคุม คุณภาพของแผนงาน และกลุ่มโครงการ
– การปิดโครงการ รูปแบบการตรวจรับ การสรุปโครงการ การประเมิน ประสิทธภาพของแผนงาน
13.00 – 16.00Strategic Program Management in The Real Life– การเรียนรู้จาก Best Practice Caseกิจกรรมร่วมระดมสมอง

หรือสามารถชำระเงินสดหรือโอนเงิน เข้าธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขบัญชี: 333-279192-7
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง
Email: Chaiwat.jirakit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 097-1135975 (คุณบอย)