DGA308

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ

(Software Development for Digital Government Services)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
  • มีความสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้
  • สามารถระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลได้
  • สามารถสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ ร่วมถึงความสารมารถในการระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล และการสร้างพิมพ์เขียวบริการสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
ผู้สอนผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้เรียน1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าลงทะเบียน12,000 บาท
หมายเหตุการจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น จํานวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถามอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์
เบอร์โทร   0824981177
ict@mahidol.ac.th
สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เวลาหัวข้อเนื้อหา
 วันที่ 1
09.00 -12.00กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process)  – ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
– ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์
– หลักการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
– ความหมายของการวิเคราะห์ความต้องการ
– ประเภทของความต้องการ
– ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement)
– ความต้องการของระบบ (System Requirement)
– ประเภทของความต้องการของระบบซอฟต์แวร์
– Functional Requirement
– Non-functional Requirement
– Domain Requirement
– บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 หลักการวางแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) และแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์  – ความหมายของการวางแผน
– ประเภทของแผนงานชนิดต่าง ๆ
– การระบุทรัพยากรในแต่ละขั้นตอน
– หลักการการวางแผนดำเนินโครงการและกำหนดแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเป็นวงรอบ (Iteration)
– กำหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์การทำงาน
13.00-16.00การออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดของซอฟต์แวร์ (Software architecture and Detailed Design) – ความหมายของการออกแบบซอฟต์แวร์
– กระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
– Design
– Implementation
– Test
– Maintenance
 วันที่ 2
09.00 -12.00การรับประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)  – ความหมายของการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์
– กระบวนการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์
– การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
– Verification and Validation มีการตรวจสอบกระบวนการทำงานและ Work Products ต่างๆ
13.00-16.00หลักการวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์/ประสบการณ์ของผู้ขอรับบริการตลอดจนกระบวนการบริการแบบเชื่อมโยง– User experience principle
– User Journey method
 วันที่ 3
09.00 -16.00องค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ– UX/UI Design
– องค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล
– ระบบนิเวศน์บริการ (Service Ecosystem): Frontstage and Backstage
– กรอบกระบวนการการให้บริการ: Large Offering, Across Multiple Sub-Offerings เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้ทรัพยากร
 วันที่ 4
09.00 -16.00การสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ– การออกแบบและวิเคราะห์ Customer Journey เพื่อพัฒนาการบริการ
– พื้นฐานการออกบแบบกระบวนงาน (Process Design), การออกแบบองค์กร (Organization Design), การออกแบบสารสนเทศ (Information Design)
– ประเมินความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
– การสร้างพิมพ์เขียว (Service Blueprint)